2017-08-25

Informacje o Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

Siedziba:
ul. Ogińskiego 13a, , tel. 34 324 46 51, fax. 34 324 94 81, tel. kom. 609 354 460

 

e-mail: rok@rok.czestochowa.pl,

 

NIP: 5730108273

REGON: 000576740

KONTO BANKOWE: ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
zwany dalej „Ośrodkiem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),
- statutu nadanego uchwałą nr V/9/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 r.
 
Siedzibą Ośrodka jest miasto Częstochowa.
Ośrodek prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Organizatorem Ośrodka jest Województwo Śląskie.
Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK-D/11/99.
 
Do zakresu działania Ośrodka należy:
- rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego,
- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
- ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz ochrony i upowszechniania gwar i dialektów języka polskiego oraz
języków mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem częstochowskiego obszaru kulturowego.”
 
Ośrodek realizuje zadania w szczególności przez:
- współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
- organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego, a także specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej i programowej w zakresie kultury,
- dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
- tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
- wypracowywanie i upowszechnianie nowych form oraz metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
- współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
- prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się