2018-09-03

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, zwanym dalej RODO, informujemy:
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, prowadzący działalność statutową instytucji kultury / księga rejestru założona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 13.IX.1999 r. nr RIK-D/11/99, reprezentowany przez Dyrektora
 
KIM JEST INSPEKTOR DANYCH I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
 
W JAKICH CELACH  I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
- związanych z zatrudnianiem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
- realizacją zadań statutowych (organizacja konkursów, warsztatów, szkoleń, wyjazdów, wystaw, wernisaży itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
- związanych z podpisaniem i realizacją umowy / porozumienia, której jesteś stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy / porozumienia, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy / porozumienia
- realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
ODBIORCAMI TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ
- osoby upoważnione przez administratora (pracownicy, osoby powołane do komisji konkursowych itd.)
- organizator Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, którym jest Województwo Śląskie
- współorganizatorzy, partnerzy naszych działań na podstawie zawartych umów / porozumień
- podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie hostingu oraz serwisowania stron www i poczty; podmioty dostarczające oprogramowanie księgowe oraz kadrowo-płacowe
- Minister Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki odpowiedzialni za utrzymanie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (strona BIP Ośrodka)
- ZUS, US, bank
- podmioty dostarczające usługi pocztowe / kurierskie
- Archiwum Państwowe
 
JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH
dane osobowe są przechowywane przez okres indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Twoje dane osobowe dotyczą:
- podatkowo - księgowe - 5 lat (licząc od końca roku, w którym zostały pozyskane)
- kadrowe - 50 lat - (licząc od końca roku, w którym ustał stosunek pracy)
- dokumenty (m. in. zdjęcia, filmy, protokoły, materiały zakwalifikowane do wydawnictw) zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane w archiwum Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przez okres 25 lat (licząc od końca roku, w którym zostały pozyskane) , a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego gdzie będą przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
- dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
- żądania ich sprostowania,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
 
- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się