Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Dyrektor  
E-mail
 
Telefon
32 77 40 211  
Fax
 
Data składania
2019-09-11  
Data wygaśnięcia
2019-09-30  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
13"A"  
Załącznik nr 1
do uchwały nr 1829/60/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 8.08.2019 r.
 
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa
 
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego. 
 
I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury,
3) pełna zdolność do czynności prawnych,
4) niekaralność.
 
II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
1) umiejętność tworzenia programów animacji i edukacji kulturalnej, a także tworzenia systemów informacyjnych o kulturze i dziedzictwie kulturowym,
2) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
3) doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem. 
 
III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1) stworzenie systemu zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w północnej części województwa Śląskiego,
2) współpraca ze środowiskami kultury w celu wykorzystania potencjału kulturowego subregionu północnego województwa śląskiego,
3) edukacja kulturowa z wykorzystaniem walorów kulturowych subregionu północnego województwa śląskiego,
4) stworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,
5) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
6) odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,
7) nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji, 
8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,
9) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),
3) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji – w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury , kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.), 
6) oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego, 
7) adres do korespondencji elektronicznej,
8) wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
9) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).
 
V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
2) kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
3) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
4) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
5) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,
6) wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE. NIE OTWIERAĆ” na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.
 
VI. Informacje dodatkowe:
1) warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
2) konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1330 z późn. zm.),
3) kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w siedzibie instytucji: Częstochowa, ul. Ogińskiego 13A (sekretariat), tel. 34 324-46-51 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 oraz w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice ul. Powstańców 34 (pok.308), tel. 32 77 40 211 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
4) postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,
5) lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
6) termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków,
7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, 
8) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
9) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia,
11) Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie,
12) decyzje Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ww. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Załączniki

  uchwala w sprawie o...ROK Cz-wa.pdf 81,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin komisji konkursowej.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie do prasy.docx.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  kwestionariusz osobowy.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenia kandydata.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  adres email kandydata.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  kauzula informacyjna.docx 12,78 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się