2019-06-26

Rada Programowa

Uchwała nr 992/41/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15.05.2019 r.
 
w sprawie:
zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
Na podstawie: art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 512) oraz § 9 statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/2/2015 z dnia 25 maja 2015 r. zmienionego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/11/19/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
 
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala
 
§ 1
1. Dokonuje się zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie powołanej uchwałą własną nr 1788/134/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.08.2016 r. w ten sposób, że odwołuje się ze składu Rady Panią Martę Salwierak i powołuje się Pana Stanisława Gmitruka oraz Pana Krzysztofa Witkowskiego.
2. Pozostały skład Rady Programowej pozostawia się bez zmian. 
 
§ 2
Aktualny skład Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa
Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa
Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa
Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa
Michał Woś - Członek Zarządu Województwa

Załącznik
do uchwały nr 992/41/VI 2019
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 15.05.2019 r.
 
Skład Rady Programowej
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 
 
1. Robert Dorosławski 
2. Andrzej Kała 
3. Ireneusz Kozera 
4. Elżbieta Miszczyńska 
5. Anna Paleczek-Szumlas 
6. Tadeusz Piersiak 
7. Stanisław Gmitruk
8. Andrzej Szczepańczyk
9. Aleksander Wierny
10. Krzysztof Witkowski

w sprawie: zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
w sprawie: odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
w sprawie: zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
w sprawie: powołania Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz nadania jej regulaminu

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się