2017-08-25

Uchwała

UCHWAŁA NR V/9/2/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 
z dnia 25 maja 2015 r.
 
w sprawie
nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury
w Częstochowie
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz.
406 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
 
§ 1. Nadaje się statut Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego: uchwała Nr IV/22/27/2012 z dnia 18 czerwca
2012 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie oraz uchwała Nr
V/6/1/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury
w Częstochowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Grzegorz Wolnik

Załączniki

  UCHWAŁA NR V/9/2/2...A ŚLĄSKIEGO 254,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR V/11/19...A ŚLĄSKIEGO 392,35 KB (pdf) szczegóły pobierz